Advertentie plaatsen

Algemene Voorwaarden Drukkerijmachines.nl

Algemene voorwaarden:

Deze voorwaarden dient u nauwkeurig door te lezen voordat u gebruik gaat maken van Drukkerijmachines.nl, op welke manier dan ook. Indien u gebruik maakt van Drukkerijmachines.nl, gaat u akkoord met deze voorwaarden.

Definities

Drukkerijmachines.nl
Alle pagina's die deel uit maken van de website Drukkerijmachines.nl.
Advertentie
Het aanbieden van een product of dienst en/of het vragen naar een product of dienst op Drukkerijmachines.nl.
Adverteerder
De particulier of bedrijf die een of meerdere advertenties heeft geplaatst op Drukkerijmachines.nl.
Gebruiker
Ieder persoon die, op wat voor manier dan ook, gebruik maakt van Drukkerijmachines.nl. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het zoeken naar en bekijken van advertenties, het reageren op advertenties en/of het bieden op advertenties.
Schade
Alle vormen van schade, zowel direct als indirect.

Registratie

Het plaatsen van advertenties op Drukkerijmachines.nl is pas mogelijk nadat de adverteerder zich heeft geregistreerd op Drukkerijmachines.nl, dit is alleen mogelijk via het registratieformulier.
Aan het registreren op Drukkerijmachines.nl zijn geen kosten verbonden.
De adverteerder dient er zorg voor te dragen dat, ten tijde van het registreren, alle gegevens volledig en naar waarheid worden ingevuld.
De adverteerder kiest ten tijde van zijn registratie zelf een gebruikersnaam en wachtwoord. De adverteerder is zelf verantwoordelijk voor geheimhouding van deze gegevens. Drukkerijmachines.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het door de adverteerder ter beschikking stellen van zijn gegevens aan derden.
De adverteerder dient er zorg voor te dragen dat ook na registratie de gegevens actueel blijven, indien nodig dient de adverteerder de gegevens zelf te wijzigen.
Drukkerijmachines.nl is niet verantwoordelijk voor het ontbreken en/of onjuist zijn van gegevens verstrekt door de adverteerder.

Adverteren

Na registratie is het mogelijk om gratis een advertentie te plaatsen op Drukkerijmachines.nl.
De adverteerder draagt zelf zorg voor de inhoud van de advertentie. Drukkerijmachines.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot deze inhoud.
Het is niet toegestaan een advertentie meerdere malen te plaatsen, ook niet in verschillende categorieën en/of groepen. Hieronder valt ook het plaatsen van advertenties met soortgelijke kenmerken en/of eigenschappen.
Het is verboden advertenties te plaatsen die, naar strekking en/of inhoud, in strijd met de wet en/of openbare orde en goede zeden zijn.
Het is verboden advertenties te plaatsen waarin rechten van derden worden geschonden en/of inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendommen van derden.
Tevens zijn advertenties die voldoen aan een van onderstaande voorwaarden niet toegestaan. Multi Level Marketing advertenties
Advertenties met enkel een verwijzing naar een andere website
Advertenties met betrekking op affiliate / partner programma's
Advertenties met kettingbrief en/of piramide-constructies.

Het is een adverteerder te allen tijde toegestaan zijn advertentie te wijzigen en/of te verwijderen.
Drukkerijmachines.nl behoudt zich het recht voor om advertenties te wijzigen en/of te verwijderen.
Drukkerijmachines.nl is niet aansprakelijk voor schade en/of ander nadeel die ontstaat door het niet kunnen tonen van de advertentie.

Afbeeldingen

Het is mogelijk om bij een advertentie zonder extra kosten een aantal foto's en/of afbeeldingen te plaatsen.
Indien er foto's en/of afbeeldingen bij een advertentie worden geplaatst mogen deze foto's niet in strijd zijn met de wet en/of openbare orde en goede zeden.
De adverteerder dient er zorg voor te dragen dat de foto's en/of afbeeldingen vrij van auteursrechten en/of aanverwante rechten zijn, deze rechten bij de adverteerder zelf liggen en/of dat er toestemming is verkregen voorafgaand aan de plaatsing op Drukkerijmachines.nl.
Drukkerijmachines.nl is te allen tijde gerechtigd foto's en/of afbeeldingen te verwijderen.

Relatie adverteerder - gebruiker

Drukkerijmachines.nl biedt adverteerders en gebruikers de mogelijkheid om in contact met elkaar te komen. Indien een gebruiker en adverteerder, als gevolg van deze bemiddeling, een overeenkomst sluiten dan is Drukkerijmachines.nl hierbij geen partij.
Door het bieden op advertenties geeft een gebruiker de adverteerder gelegenheid om in onderhandeling te gaan met deze gebruiker. Een bod houdt, voor zowel de gebruiker als de aanbieden, geen verplichting in om tot het sluiten van een overeenkomst over te gaan.
Drukkerijmachines.nl aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade en/of ander nadeel, die voortvloeit uit de bemiddeling tussen adverteerders en gebruikers.

Betaalde diensten

Drukkerijmachines.nl biedt de mogelijkheid om advertenties extra te promoten, aan deze dienst zijn extra kosten verbonden.
Drukkerijmachines.nl geeft geen enkele garantie omtrent de resultaten van de extra promotie. Hier kunnen dus ook geen rechten aan worden ontleend.
Drukkerijmachines.nl is niet aansprakelijk voor schade en/of ander nadeel die ontstaat door het niet kunnen tonen van de advertentie met de daaraan gekoppelde "promoot mijn advertentie" voordelen.
Eenmaal aangeschafte munten en/of extra promotie wordt niet gerestitueerd.

Overige aansprakelijkheid

Drukkerijmachines.nl is niet aansprakelijk voor schade en/of ander nadeel, die voortvloeit uit het niet bereikbaar zijn van Drukkerijmachines.nl.
Drukkerijmachines.nl is niet verantwoordelijk voor site's die buiten het domein van Drukkerijmachines.nl vallen. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, site's die bereikbaar zijn via gesponsorde koppelingen en/of koppelingen in een advertentie. Hierom aanvaardt Drukkerijmachines.nl ook geen aansprakelijkheid met betrekking tot schade en/of ander nadeel die voortvloeit uit het bezoeken van de desbetreffende site.

Onrechtmatige handelingen

Indien er in strijd met deze voorwaarden en/of de wet wordt gehandeld heeft Drukkerijmachines.nl het recht om advertenties te wijzigen en/of te verwijderen. Tevens heeft Drukkerijmachines.nl in die gevallen het recht om adverteerders de toegang tot Drukkerijmachines.nl te ontzeggen.
Bij misbruik van Drukkerijmachines.nl kan aangifte worden gedaan en zullen gegevens van de adverteerder en/of gebruiker, zonder voorafgaande toestemming, ter beschikking worden gesteld aan justitie.
Bij oplichting verleend Drukkerijmachines.nl alle mogelijke hulp aan justitie en zullen ook de gegevens van adverteerder en/of gebruiker, zonder voorafgaande toestemming, aan justitie ter hand worden gesteld.

Vrijwaring

Adverteerder vrijwaart Drukkerijmachines.nl tegen alle aanspraken van derden die gebaseerd zijn op het beweerdelijk niet voldaan zijn aan de hierboven beschreven punten.
De Adverteerder is aansprakelijk voor alle kosten van verweer die terzake door Drukkerijmachines.nl moeten worden gemaakt.

Deze voorwaarden zijn op alle diensten van Drukkerijmachines.nl van toepassing onverminderd de wettelijke bepaling die van kracht zijn.

Privacy Statement

Persoonlijke gegevens

Bij het plaatsen van de eerste advertentie of bij het registratie proces dienen een aantal contact gegevens te worden opgegeven. Deze contactgegevens worden gebruikt bij het plaatsen van advertenties. Bezoekers van Drukkerijmachines.nl kunnen met deze gegevens contact met u opnemen.

Het is mogelijk om persoonlijke gegevens te wijzigen of te verwijderen van Drukkerijmachines.nl.
Uw persoonlijke gegevens worden niet voor andere doelen gebruikt dan Drukkerijmachines.nl.

Techniek

Van elke bezoeker wordt het IP adres opgeslagen. Het IP adres wordt gebruikt om te kunnen traceren welke pagina's de bezoeker heeft bezocht.
Het IP adres wordt verstrekt aan justitie en of politie alleen wanneer wij hier een vordering voor ontvangen.
Een cookie wordt gebruikt om het wachtwoord van een gebruiker op slaan, deze kan bij het aanmelden worden uitgeschakeld.

Cookies

Een cookie wordt gebruikt om het wachtwoord van een gebruiker op slaan, deze kan bij het aanmelden worden uitgeschakeld.
Google maakt gebruik van cookies om op Drukkerijmachines.nl advertenties weer te geven.
Met de DART-cookie kan Google advertenties weergeven aan u als bezoeker op basis van bezoek aan Drukkerijmachines.nl en andere websites op internet.
U kunt zich afmelden voor het gebruik van deze DART-cookie door naar het privacybeleid van het advertentie- en inhoudsnetwerk van Google te gaan.

Links

Adverteerders kunnen een link (website verwijzing) bij een advertentie plaatsen. Drukkerijmachines.nl is niet verantwoordelijk voor de content van deze websites.

Advertenties die de onderstaande artikelen en/of diensten bevatten of in strijd zijn met de Nederlandse wet zijn niet toegestaan.

Advertenties ter promotie van (betaalde) websites (spam)
Advertenties ter promotie van (betaalde) SMS diensten en/of 090x telefoonnummers
Advertenties ter promotie van bedrijven (spam)
Advertenties met volledige persoonsnamen
Alcohol voor consumptie (verzamelobjecten zijn wel toegestaan)
Bedreigde diersoorten of planten
Beledigend, discriminerend, gewelddadig of offensief gedrag
Bootleg CD's en DVD's
Drugs en producten voor drugsgebruik
E-mailbestanden of andere bestanden met persoongegevens
Financiële producten zoals leningen en verzekeringen
Geneesmiddelen of zelfmedicatie middelen
Gestolen objecten
Gevaarlijke en gereguleerde objecten
Gevaarlijke stoffen
Gokwaren, zoals loten/online goksites
Het werven van personeel voor de erotische branche
Kinderporno
Legitimatiebewijzen, licenties van de overheid
Lichaamsdelen en –stoffen
Links naar andere vraag en aanbod- of veilingsites
Materiaal dat inbreuk maakt op het auteursrecht van anderen zonder verkooplicentie heeft, bootlegs etc
Medische instrumenten en hulpmiddelen
MLM (netwerk marketing)
Objecten die te maken hebben met transportveiligheid en politiepenningen of uitrusting van de wetshandhavers
Obsceen materiaal
OEM-software
Ongeautoriseerde kopieën
Opneembare media waarvoor de wettelijk verplichte heffing niet is afgedragen
Overeenkomsten en tickets
Politieke uitlatingen
Replica’s en namaakartikelen
Geld verdienen advertenties
Tabaksproducten
Terroristische propaganda
Url's, e-mailadres, huisadres en/of telefoonummers in de advertentietekst zelf
Valse valuta's en/of postzegels
Verborgen wapens
Verzendlijsten en persoonlijke gegevens
(Vuur)wapens, messen en daaraan gerelateerde objecten
Vuurwerk
Waardepapieren

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie of deze melding Verbergen?